Πανεπιστημίου 61, Αθήνα 105 64 |  +30 694 472 8721  +30 694 875 3322

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Gunite - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite ή Shotcrete) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος σκυροδέματος που τοποθετείται με εκτόξευση και αποτελείται από μείγμα τσιμέντου και άμμου ή άλλα αδρανή υλικά και διάφορων προσθέτων. Έχει υψηλή θλιπτική αντοχή. Μέσω της υψηλής ταχύτητας εκτόξευσης παρέχεται η δυνατότητα εξαιρετικής πρόσφυσης με το υλικό βάσης. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αυτο-στηρίζεται και η εγκατάσταση του είναι κινητή. 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  χρησιμοποιείται για την ενίσχυση σοβαρών ζημιών σε φέροντα στοιχεία κτηρίων όπως, σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές κ.α.
Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, κατασκευές σηράγγων κλπ.

Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις (cement injection) χρησιμοποιούνται για την πλήρωση ρωγμών σε φέρουσες τοιχοποιίες και λιθοδομές ή σε διάκενα στηρίξεων. Η εισαγωγή του τσιμεντενέματος
στη ρωγμή, αφού έχει προηγηθεί σφράγιση των ρηγματώσεων με ισχυρή τσιμεντοκονία, γίνεται από ακροφύσια προσαρμοσμένα σε αυτή και εισπίεση προκειμένου να γεμίσουν τα κενά που βρίσκονται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Ρητινενέσεις

Οι ρητινενέσεις (epoxy resin injection) είναι η συνηθέστερη και καταλληλότερη διαδικασία για την επισκευή ρηγματώσεων σε στοιχεία από οπλισμέμο σκυρόδεμα. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, αφού έχει προηγηθεί επιμελής καθαρισμός και σφράγιση των ρωγμών με ειδική πάστα στερέωσης, η έγχυση της ρητίνης στις ρηγματώσεις γίνεται μέσω ακροφυσίων προσαρμοσμένων σε αυτή και την εισπίεση λεπτόρρευστου ρητινούχου ενέματος. 
Ως πλεονεκτήματα της μεθόδου θεωρούνται η πολύ καλή συνάφεια του υλικού με το σκυρόδεμα και η αντοχή στο χρόνο.

Αδιατάρακτες κοπές & θραύσεις

Η αδιατάρακτη κοπή ή θραύση μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με πολύ μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να επιβάρυνση του υπάρχοντως σκελετού του κτηρίου. Η κοπή επιτυγχάνεται ,συνήθως, με διαμαντοκοπή και νερό, και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες. Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις και τις μετατροπές και διορθώσεις των κακοτεχνιών. Αποφέρει επίσης στις στατικές επεμβάσεις, τις ηλεκτρολογικές και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μικρότερη διατάραξη του παλαιού σκελετού ενός κτηρίου κατά τη διάρκεια εργασιών, η πλέον σύγχρονη απαίτηση επιβάλλει την απουσία οιασδήποτε δόνησης στον φέροντα σκελετό, καθώς οι ζημιές στο εσωτερικό του δεν είναι ορατές και πολλές φορές αποβαίνουν κρίσιμες για τη κατάσταση της δομής του σκυροδέματος με την ανάπτυξη ρηγματώσεων στο εσωτερικό του σκυροδέματος.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής είναι η απουσία κραδασμών και δονήσεων που επιβαρύνουν τον υπάρχων σκελετό του κτηρίου, η κατόρθωση ενός αποτέλεσματος με λείες επιφάνειες, η εκτέλεση των έργων με αυξημένη ταχύτητα και η αποφυγή δημιουργίας σκόνης. Ενδεικτικές εφαρμογές βρίσκει στην κατεδάφιση μπαλκονιών, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών και θεμελιώσεων, όπως επίσης στα εξωτερικά και εσωτερικά ανοίγματα για παράθυρα, πόρτες, σκάλες, ανελκιστήρες, τζάκια, λεβητοστάσια και πολλά ακόμα.

Αμμοβολή

Η αμμοβολή (abrasive blasting, sandblasting) είναι η εκτόξευση μιας ροής άμμου με πολύ μεγάλη πίεση που επιτυγχάνεται με μηχανικό τρόπο. Πρόκειται για μία τεχνική καθαρισμού επιφανειών, λείανσης τραχειών επιφανειών και σχηματισμού επιφανειών. Με την βοήθεια ενός συμπιεσμένου υγρού, συνήθως συμπιεσμένου αέρα, κατορθώνεται η εκτόξευση του υλικού. Η αμμοβολή στις τεχνικές κατασκευές έχει εφαρμογή στο καθάρισμα των σιδηροκατασκευών από παλιά χρώματα, ή από σκουριές, προσδίδοντας στο σίδερο μία ομοιόμορφη κοκκώδη επιφάνεια, όπως επίσης και στην παλαίωση σιδηροκατασκευών.

Υδροβολή

Η υδροβολή (hydro blasting) είναι μία τεχνική με μεγάλο εύρος εφαρμογών. Η συνηθίστερη εφαρμογή είναι ο καθαρισμός μεγάλου αριθμού βιομηχανικών επιφανειών από σκουριά και χρώματα. Από το εσωτερικό μιας δεξαμενής μέχρι μιας μεγάλης επιφάνειας τσιμέντου, η υδροβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας επιφανειών. Επιπλέον, η υδροβολή είναι μία μέθοδος φιλική προς το περιβάλλον καθώς το μόνο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το νερό και δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάποιο τοξικό ή διαβρωτικό χημικό σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αυτής. Από την στιγμή που δεν χρησιμοποιούνται χημικά, δεν παράγονται επικίνδυνα αέρια ή κάποια μόλυνση προς το περιβάλλον. 

Ελάσματα

Τα ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά τα οποία δημιουργούνται από ίνες άνθρακα πολύ μεγάλης αντοχής. Βρίσκουν εφαρμογή στις στατικές ενισχύσεις κτιρίων καθώς αυξάνουν την καμπτική αντοχή των φερόντων στοιχείων. Οι τύποι ανθρακονημάτων είναι δύο: ανθρακοϋφάσματα και ανθρακοελάσματα.

Τα ανθρακοϋφάσματα είναι υφάσματα κατασκευασμένα από ίνες άνθρακα, οι οποίες τοποθετούνται προς μία ή και δύο κατευθύνσεις. Τα ανθρακοελάσματα είναι ελάσματα από συμπιεσμένες ίνες άνθρακα πάχους μικρότερου από 2 χιλιοστά ενώ το πλάτος τους ποικίλει. Μπορούν να εφαρμοστούν στην ενίσχυση πλακών, υποστυλωμάτων, δοκών και άλλων στοιχείων. Η επικόλληση γίνεται με την βοήθεια ειδικών ρητινών σε μία ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα την περίπτωση. Αντίστοιχα, αλλά με χαμηλότερη αντοχή, είναι και τα υαλουφάσματα (GFRP) κατασκευασμένα από ίνες ιάλου.

Άλλη κατηγορία ελασμάτων είναι τα χαλυβδοελάσματα, που κατασκευάζονται από χάλυβα και βρίσκουν εφαρμογή σε στατικές ενισχύσεις κτιρίων, καθώς βελτιώνουν σημαντικά την καμπτική αντοχή των φερόντων στοιχείων.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι :
ΥπηρεσίεςΕπικοινωνίαSitemap
Στοιχεία επικοινωνίας :
Copyright © 2024 CD TECH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | All rights reserved.
Powered by 
TRUSTCO
.
phone-handset